Младите можат распишува повик за членови на Управен одбор на Младите можат, управно тело на организацијата. Управниот одбор на Младите можат брои 3 или 5 членови.

Управниот одбор ги има следните права, обврски и одговорности:

 • се грижи да се спроведат статутарните задачи на Здружението, како и одлуките и заклучоците на Собранието;
 • го избира Извршниот директор и членовите на Извршната канцеларија по претходно објавен јавен повик;
 • ја одобрува Годишната програма предложена од Извршниот директор и Извршната канцеларија;
 • разработува и предлага стратешки насоки за развој на организацијата до Извршниот директор и Извршната канцеларија;
 • разгледува, се вклучува во пишување и ја верификува одлуката за подготовка на проектни и други ангажмани;
 • го разгледува Годишниот извештај за работата на Младите можат и дава свое мислење пред да биде достапен до јавноста;
 • предлага измени и дополнувања на Статутот;
 • усвојува одлуки и заклучоци кои се однесуваат на политиката на раководење со Младите можат;
 • донесува правилници за внатрешно работење, верификува спогодби со други организации, меморандуми за разбирање и пристапување кон сојузи на организации;
 • право да свика седница на Собранието по барање на 1/3 од вкупниот број членови на Собранието на Младите можат;
 • одлучува за финансиското раководење на организацијата во консултација со Извршниот директор;
 • одобрува одлуки за набавка и отуѓување на основните средства;
 • врши евалуација на работата на Извршниот директор и Извршната канцеларија најмалку два пати годишно;
 • одобрува избор на најдобри понуди на стоки, услуги и работи за потребите на Младите можат;
 • ја следи транспарентноста и демократското функционирање на Младите можат;

 

Кандидатите за оваа позиција потребно е да ги исполнуваат следните услови:

 • Минимум двегодишно искуство во младинска организација
 • Минимумдвегодишно искуство во планирање, подготвување и спроведување на младински проекти и имплементирање на акции;
 • Искуство во креирање на стратешки, годишни и акциски планови на младинска организација;
 • Запознаеност со младинските прашања и потреби во земјата;
 • Познавање на англиски јазик во пишана и говорена форма;
 • Комуникациски вештини и вештини за лобирање;
 • Способност за работа во тим.

 

Сите заинтересирани кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат:

Мандатот на членовите на Управниот Одбор е 2 години со право на реизбор.

Уредно пополнетите документи кандидатите да ги достават до [email protected] најдоцна до 15.11.2018 (23.59) со наслов “Апликација за член на Управен Одбор”.

*НАПОМЕНА: Функцијата Член на Управен Одбор е на волонтерска основа и за истата не е предвиден паричен надомест.