Младите можат е здружение на граѓани, формирано од млади за млади на 28 мај, 2009 година. Постоиме повеќе од 5 години и броиме над 600 членови кои придонесуваат во работата на организацијата.

Цели во кои веруваме и ги застапуваме се:

 • покревање на свеста кај младите луѓе за активно граѓанство
 • давање можности на младите луѓе за реализација на младински иницијативи и креативно изразување на нивните мислења и ставови
 • иницирање  на  личен  развој  на  младите  луѓе  преку  младинска  работа  и неформално образование
 • промоција на човекови права и слободи на младите луѓе

Зошто постоиме?

Постоиме за да им овозможиме на младите луѓе да станат активни, независни, способни и решителни граѓани кои веруваат дека  МОЖАТ самостојно или здружено да учествуваат и влијаат во позитивните промени и развојот во општеството.

Во што веруваме?

Веруваме дека младите луѓе можат да земат активно учество во развојот на своите заедници и преку младински и социјален активизам како моќни алатки за општествена промена  можат да одговорат на своите потреби во заедницата.

Структура на Младите можат

Структурата на Младите можат ја сочинуваат:

 1. Собрание на Младите можат, составено од сите членови со право на глас
 2. Управен одбор на Младите можат, составен од 3 члена
 3. Извршна канцеларија на Младите можат, составена од:
  • Изврешен директор
  • Заменик Извршен директор
  • Координатори за:
   • Членство
   • ПР и логистика
   • Комуникации и вмрежување