1. Вовед

Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на обучувач/ка за потребите на проектот “Училиштен форум за заеднички решенија”.

Обучувачот/ката се очекува да почне со работа од 15.11.2023 г. а целиот ангажман завршува до 30.11.2023г

 1. Опис на работен ангажман

Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик експертот/ката треба да ги спроведе следните работни задачи:

 1. Подготовка на нацрт програма за обука за училиштен кадар во рамки на проектот „Училиштен форум за заеднички решенија“;
 2. Спроведување на обука за зајакнување на капацитети за училиштен кадар од училиштата СУГС „Шаип Јусуф“ Скопје и СУГС „Владо Тасевски“ во Скопје, во времетраење од 8 часа;

 

 1. Потребни квалификации
 • Најмалку 2-годишно релевантно работно искуство во областа на држење обуки со претставници на училишта;
 • Искуство во креирање на програми за обука на возрасни;
 • Запознаеност со работата на Младите можат;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Докажани способности за планирање и организација, и имплементација на активности од зачеток до финално известување;
 • Способност за тимска работа во средина во која се почитуваат и промовираат различностите.
 1. Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандидати/ки треба да ги достават следните документи:

 • Кратка биографија
 • Финансиска понуда

преку електронска пошта, на [email protected] со назнака: Понуда за обучувач за училишта. Добиените апликации ќе бидат разгледани и  оценети од Евалуациска комисија составена од членови на Извршната канцеларија и Управниот одбор на Младите можат.

Рок на аплицирање: 27 декември 2023г., 23:59.

За повеќе информации и/или прашања обратете се на [email protected]