“Urdhëri i Parë i Udhëheqjes: Njohja e juaj”

“Kuptova se të gjithë mund të arrijnë ëndrrat, që të kenë sukses. Më e rëndësishmja, ai më tregoi rrugët, rrugën për atë sukses, deri në realizimin e kësaj ideje “- Pjesëmarrës i projektit” Iniciativat e Lidershipit Rinor “

“I gjithë projekti ka rritur besimin tim. Në qoftë se më pare, unë kam qenë një person i cili nuk do të mendoja  se mund të realizojë një projekt, këtë herë unë arrita, arritëm së bashku me ekipin “- pjesëmarrës i projektit”  Lidershipi Rinor Iniciativa 2 “

Nga përvojat e pjesëmarrësve të dy projektet e para “Lidershipi Iniciativa Rinore” 6, iniciativave e suksesshme që rrjedhin prej tyre, ne konkludojmë se “Lidershipi Iniciativa Rinore 3” është një projekt që nuk do të duan të humbasë!

Të rinjtë për herë të tretë u japin shans  20 të rinjëve, për 7 ditë përvojë, me sfidat personale të ekipit, të vetë-vlerësimit, reflektim, vetënjohjes dhe të zhvillojnë potencialin e tyre drejtues dhe  pas periudhës 3 mujore për të bërë ndryshime nëpërmjet zbatimit të nismës.

Qëllimi i këtij projekti është që të frymëzojë të rinjtë për t’u bërë të vetëdijshëm për potencialin e tyre të lidershipit dhe për të zhvilluar aftësi, për të vepruar më pas në komunitetin e tyre. Ajo realizohet në dy faza.

 1. Një kamp intenziv shtatë-ditor në të cilin pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe përvojë:
 •  Udhëheqja
 •  vetë-njoftim
 •  vetëvlerësim
 •  reflektim
 •  sfidat personale
 •  puna në grup
 •  sfidat e ekipit
 •  pjesëmarrja e qytetarëve
 •  zbulimi i një problemi social
 •  përcaktimi i qëllimeve
 •  përgatitjen e planeve të veprimit.

Kampi udhëheqës do të mbahet nga 5 deri më 11 shkurt në Ponikva, Osogovo. Pjesëmarrësit do të zbulojnë gjëra të reja për veten e tyre, do të zhvillojnë aftësitë që nuk i kanë njohur ato dhe do të inkurajohen dhe motivohen për fazën e dytë të projektit.

 1. Zbatimi i tre iniciativave rinore

Në fazën e dytë të projektit, tre ekipet që do të formohen në kampin kryesor do të zhvillojnë plane veprimi, do të planifikojnë dhe zbatojnë tre iniciativa. Pjesëmarrësit e projekteve të mëparshme vijnë  në përfundimin se më e rëndësishme është puna ekipore, të dëgjuarit dhe të kuptuarit në mesin e anëtarëve  dhe për të qenë i suksesshëm një projekt është e  rëndësishme  energjia dhe veprimtaria  e çdo individi në atë grup. Iniciativa është që liderët e rinj të ardhshëm, do të kenë mundësinë të përjetojnë se si të punojnë në një ekip dhe më e rëndësishmja është të jenë pjesë e ndryshimit që ata fillimisht donin të arrinin. Iniciativat do të zbatohen me mbështetjen e mentorimit për një periudhë prej tre muajsh, duke filluar menjëherë pas kampit udhëheqës.

Pjesëmarrësit do të përzgjidhen në bazë të:

 • angazhimi i tyre i vazhdueshëm në komunitet,
 • vizioni i arritjes së ndryshimeve në të ardhmen dhe
 • gatishmëria dhe vullneti për ekip dhe përkushtim për të zbatuar një iniciativë udhëheqëse.

Thirrja është e hapur për të gjithë të rinjtë nga mosha 17 deri në 22 vjeç.

Nëse ju mendoni se ju i përmbushni kriteret e mësipërme, ju ftojmë të aplikoni duke plotësuar formularin e aplikimit dhe dërgimin e tij në webfaqen  [email protected], jo më  vonë se në  janar të vitit 2018,ora 20:00.

Aplikantët të cilët do të zgjidhen  në këtë listë  do të thirren për një intervistë.

Pjesëmarrjes në projekt është 900 denarë.

Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi na kontaktoni  në  [email protected]