fbpx

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање на преведувач

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – преведувач од македонски на албански јазик за потребите на проектот “All for You(th), финансиран од Европската комисија”. На овој повик се поканети да учествуваат преведувачки агенции – правни лица или индивидуи преведувачи. Опис на работен ангажман Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик експертот/ката треба да ги спроведе следните работни задачи: Доставување на превод на публикација од околу 100 страници, од македонски на албански…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање на графички дизајнер

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – Графички дизајнер за потребите на проектот “All for You(th), финансиран од Европската комисија”. На овој повик се поканети да учествуваат агенции за маркетинг и односи со јавност или индивидуи професионалци кои имаат искуство со графички дизајн. Агенциите можат да користат и надворешни соработници. Опис на работен ангажман Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик експертот/ката треба да ги спроведе следните работни задачи: Дизајн на…

0
Read More

Повик за ментори во Младите можат

Младите можат се во потрага по млади ентузијасти кои се подготвени да работат во флексибилна и динамична средина исполнета со позитивна енергија! Дали уживаш да бидеш дел од промената? Дали ти претставува задоволство да работиш со млади луѓе и да придонесуваш кон нивниот личен развој? Ако имаш позитивен одговор на овие прашања тогаш овој повик е посветен на тебе! Младите можат распишува повик за ментори, коишто ќе станат дел од базата на ментори на организацијата. Работата на Младите можат се…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] АНГАЖИРАЊЕ НА ТРЕНЕР/И ЗА ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за програма за финансиска писменост за млади за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата е наменета за млади од 16 до 25 години. Тренерот се очекува да почне со работа од 14 март 2022 г. а целиот ангажман завршува на крајот од месец мај 2022 г. Опис на работен ангажман Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик тренерот/ите треба да ги…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] АНГАЖИРАЊЕ ЕКСПЕРТСКА ГРУПА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ НА УЧИЛИШНИ ПСИХОЛОЗИ И НАСТАВНИЦИ

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање експертска група за креирање на програма за градење на капацитети на училишни психолози и наставници за потребите на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата за градење на капацитети ќе биде наменета за наставници, училишни служби и училишни психолози и се очекува програмата да се пилотира до крај на 2022 година, а да биде целосно усвоена и имплементирана до крај на 2025. На овој повик во улога на…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] АНГАЖИРАЊЕ НА ТРЕНЕР/И ЗА ОБУКА НА ВРСНИЧКИ ЕДУКАТОРИ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за обука на врснички едукатори за ментално здравје за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Обуката е наменета за млади кои немаат искуство во водење на работилници но се имаат претходно вклучувано во програми за ментално здравје на Младите можат и се очекува од нив да водат едукации за ментално здравје од септември 2022 година, а потоа врсничките едукации да бидат редовно имплементирани до…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање на тренер/и за програма за развивање на критичко размислување кај младите

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за програма за развивање на критичко размислување кај младите за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата е наменета за млади од 16 до 25 години кои се дел од програмата за волонтирање и активизам на Младите можат. Тренерот се очекува да почне со работа од 7 март 2022 г. а целиот ангажман завршува на крајот од месец април 2022 г. Опис на работен…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Aнгажирање на експерт/ка за ревидирање на прирачник за врсничка едукација за ментално здравје

1. Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на експерт/ка за ревидирање на прирачник за врсничка едукација за ментално здравје за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Прирачникот е наменет за врсничките едукатори за ментално здравје кои се дел од Младите можат и се очекува истиот да се пилотира до крајот на 2022 година, а врсничките едукации да бидат редовно имплементирани до крај на 2025. Експертот се очекува да почне со работа од…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање истражувач/истражувачка компанија за спроведување на инстражување за Младински Локални Банки

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – истражувач/истражувачка компанија/организација за потребите на активноста Младински локални банки од  проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Целта на истражувањето „Истражување за потребите и предизвиците со кои младите луѓе на локално ниво се соочуваат”  е преку теренски анкети и фокус групи да се идентификуваат потребите и предизвиците кои младите луѓе ги имаат во две општини на територијата на Р. С. Македонија,, претходно таргетирани од страна…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање истражувач/истражувачка компанија за спроведување на инстражување за ментално здравје

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – истражувач/истражувачка компанија/организација за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Во рамките на проектот ќе се спроведе сеопфатно истражување за услугите кои ги добиваат младите за негување на нивното ментално здравје во средните училишта на територија на Република Северна Македонија. Целта на истражувањето е преку анализа на моменталните законски рамки и политики, онлајн анкети, специјализирани прашалници со психотерапевти и фокус групи да се…

0
Read More

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти