fbpx

[ЈАВЕН ПОВИК] АНГАЖИРАЊЕ НА ТРЕНЕР/И ЗА ОБУКА НА ВРСНИЧКИ ЕДУКАТОРИ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за обука на врснички едукатори за ментално здравје за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Обуката е наменета за млади кои немаат искуство во водење на работилници но се имаат претходно вклучувано во програми за ментално здравје на Младите можат и се очекува од нив да водат едукации за ментално здравје од септември 2022 година, а потоа врсничките едукации да бидат редовно имплементирани до…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање на тренер/и за програма за развивање на критичко размислување кај младите

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за програма за развивање на критичко размислување кај младите за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата е наменета за млади од 16 до 25 години кои се дел од програмата за волонтирање и активизам на Младите можат. Тренерот се очекува да почне со работа од 7 март 2022 г. а целиот ангажман завршува на крајот од месец април 2022 г. Опис на работен…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Aнгажирање на експерт/ка за ревидирање на прирачник за врсничка едукација за ментално здравје

1. Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на експерт/ка за ревидирање на прирачник за врсничка едукација за ментално здравје за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Прирачникот е наменет за врсничките едукатори за ментално здравје кои се дел од Младите можат и се очекува истиот да се пилотира до крајот на 2022 година, а врсничките едукации да бидат редовно имплементирани до крај на 2025. Експертот се очекува да почне со работа од…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање истражувач/истражувачка компанија за спроведување на инстражување за Младински Локални Банки

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – истражувач/истражувачка компанија/организација за потребите на активноста Младински локални банки од  проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Целта на истражувањето „Истражување за потребите и предизвиците со кои младите луѓе на локално ниво се соочуваат”  е преку теренски анкети и фокус групи да се идентификуваат потребите и предизвиците кои младите луѓе ги имаат во две општини на територијата на Р. С. Македонија,, претходно таргетирани од страна…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање истражувач/истражувачка компанија за спроведување на инстражување за ментално здравје

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – истражувач/истражувачка компанија/организација за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Во рамките на проектот ќе се спроведе сеопфатно истражување за услугите кои ги добиваат младите за негување на нивното ментално здравје во средните училишта на територија на Република Северна Македонија. Целта на истражувањето е преку анализа на моменталните законски рамки и политики, онлајн анкети, специјализирани прашалници со психотерапевти и фокус групи да се…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање експертска група за креирање на програма за градење на капацитети на кариерни советници и наставници

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање експертска група за креирање на програма за градење на капацитети на кариерни советници и наставници за потребите на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата за градење на капацитети ќе биде наменета за наставници, училишни служби и кариерни советници и се очекува програмата да се пилотира до крај на 2022 година, а да биде целосно усвоена и имплементирана до крај на 2025. На овој повик во улога на…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци за потребите на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата за кариерно насочување ќе биде наменета за средношколци и се очекува програмата да се пилотира до крај на 2022 година, а да биде целосно усвоена и имплементирана до крај на 2025. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или асоцијации. Експертската…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Aнгажирање на надворешен соработник – Сметководител

1. Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – Сметководител за потребите на проектот “All for You(th), финансиран од Европската комисија”. На овој повик може во улога на апликанти може да се јават индивидуи сметководители или сметководствени агенции. Ангажманот е со времетраење до крајот на 2022година. 2. Опис на работен ангажман Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик експертот/ката треба да ги спроведе следните работни задачи: • Прием на сметководствени документи за…

0
Read More

[Јавен повик] Ангажирање на тренер/и за програма за личен развој и претприемништво

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за програма за личен развој и претприемништво за потребите на проектот “HOBBYZ – Hobby to business, финансиран од Европската комисија”. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или асоцијации. Ангажманот е со времетраење од два месеци (Април-Мај 2022). Во рамките на активноста , Младите можат има потреба од ангажирање на: Еден тренер за одржување на осумчасовен модул на обуки на тема „Вовед…

0
Read More

Повик за доставување на понуда за изработка на веб платформа

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на програмер/софтверска компанија за изработка на веб платформа за потребите на проектот “HOBBYZ – Hobby to business, финансиран од Европската комисија”. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или компании. Ангажманот е со времетраење од два месеци (Април-Мај 2022). Опис на работен ангажман Веб платформата ќе служи за младинско претприемништво и ќе биде виртуелен простор за директна комуникација помеѓу start-up и потенцијалните инвеститори/донатори. Веб…

0
Read More

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти