fbpx

Волонтерство

Служење во корист на заедницата, меѓусебно помагање и здружено делување насочено кон менување на светот како подобро место за живеење.

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти