1. Вовед

Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на обучувач/ка за обука развивање на капацитети на младински работници и ментори за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Обуката е наменета за младински работници со делумно искуство во менторирање на млади и младински тимови.

Тренерот се очекува да почне со работа од јуни 2022 г. а целиот ангажман завршува до месец јули 2022г.

 1. Опис на работен ангажман

Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик експертот/ката треба да ги спроведе следните работни задачи:

 • Одржување на работни состаноци заедно со проектниот тим (во текот на целиот ангажман);
 • Подготовка на нацрт програма за обука за развивање на капацитети за младински работници;
 • Спроведување на тренинг развиен во 3 модули за младински работници во Скопје;
 • Подготовка на извештај за спроведената обука и постигнатите резултати
 1. Потребни квалификации
 • Најмалку 2-годишно релевантно работно искуство во областа на држење на обуки за млади;
 • Искуство во креирање на програми за обука на млади;
 • Запознаеност со работата на Младите можат;
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Докажани способности за планирање и организација, и имплементација на активности од зачеток до финално известување;
 • Способност за тимска работа во средина во која се почитуваат и промовираат различностите.
 1. Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандидати/ки треба да ги достават следните документи:

 • Кратка биографија на тренерот/рите
 • Финансиска понуда
 • Методологија за работа

преку електронска пошта, на [email protected] со назнака: Понуда за обучувач за ментори. Добиените апликации ќе бидат разгледани и  оценети од Евалуациска комисија составена од членови на Извршната канцеларија и Управниот одбор на Младите можат.

Рок на аплицирање: 17ти јуни 2022г., 23:59.

За повеќе информации и/или прашања обратете се на [email protected]