Управен одбор на Младите можат

Илија Станковски
Претседател на Управен одбор
ilija.stankovski@youthcan.org.mk
Иван Јованов
Член на Управен одбор
ivan.jovanov@youthcan.org.mk
Марија Стефанова
Член на Управен одбор
marija.stefanova@youthcan.org.mk
Никола Јовановски
Член на Управен одбор
nikola.jovanovski@youthcan.org.mk
Маријана Јанчевска
Член на Управен одбор
marijana.jancevska@youthcan.org.mk

Извршна канцеларија на Младите можат

Анита Николовска
Извршен директор
anita.nikolovska@youthcan.org.mk
Софија Стојановска
Координатор за членство
sofija.stojanovska@youthcan.org.mk
Дијана Мицевска
Координатор за логистика и вмрежување
dijana.micevska@youthcan.org.mk