Управен одбор на Младите можат

Илија Станковски
Претседател на Управен одбор
ilija.stankovski@youthcan.org.mk
Иван Јованов
Член на Управен одбор
ivan.jovanov@youthcan.org.mk
Марија Стефанова
Член на Управен одбор
marija.stefanova@youthcan.org.mk
Никола Јовановски
Член на Управен одбор
nikola.jovanovski@youthcan.org.mk
Маријана Јанчевска
Член на Управен одбор
marijana.jancevska@youthcan.org.mk

Извршна канцеларија на Младите можат

Анита Николовска
Извршен директор
anita.nikolovska@youthcan.org.mk
Бранкица Василева
Координатор за членство
brankica.vasileva@youthcan.org.mk
Никола Ивановски
Координатор за логистика и вмрежување
nikola.ivanovski@youthcan.org.mk