Повик за учество: Вклучи се, препознај, делувај! | Thirrje për pjesëmarrje: Inkuadrohu, njif, vepro!

PosterВклучи се во општествениот живот,
Препознај општествен предизвик,
Делувај во твојата заедница!

 

Младите можат, Фондација Конрад Аденауер и Здружение Мултикултура, започнаа со имплементирање на проектот „Вклучи се, препознај, делувај!“ и во Тетово. Проектот има за цел да ги прошири вредностите на ЕУ и да ги запознае младите со неформално образование, младинско учество и волонтеризам.

Повикот за учество е отворен за сите ученици во средните училишта во Тетово, кои се со желба да работат на себе и да придонесат кон заедницата.

20 средношколци ќе имаат можност да посетат четиридневна обука, која ќе се одржи на 19-20 септември и 03-04 октомври, каде ќе научат повеќе за волонтерството и придобивките од волонтирањето, ќе научат како да детектираат проблем во својата заедница и како да спроведат иницијатива за негово решавање. На обуките ќе се користат неформални методи на учење, кои вклучуваат игри, дискусии и интеракција на учесниците.

По завршувањето на обуката, учесниците, поделени во две групи, во период од два месеца, ќе спроведат иницијативи насочени кон решавање на општествени проблеми, кои тие самите ќе ги детектираат за време на обуката. На секоја група ќе и биде доделен ментор кој ќе има за задача да дава поддршка, помош и совет во текот на процесот на имплементирање на иницијативите.

Сите заинтересирани ученици, можат да се пријават за учество во проектот, испраќајки го своето име, презиме, години и накратко својата мотивација за учество во проектот на [email protected], со наслов на меилот „Вклучи се, препознај, делувај!“, најдоцна до 11.09.2015 година.

Inkuadrohu në jetën shoqërore,
Poster_vkluci seNjih sfidë shoqërore,
Vepro në komunitetin tënd!

 

Youth can, Fondacioni Konrad Adenauer dhe Shoqata Multikultura, filluan me implementimin e projektit “Inkuadrohu, njif, vepro!” edhe në Tetovë. Projekti ka për qëllim që ti zgjerojë vlerat e UE-së dhe ti njohë të rinjtë me edukimin joformal, pjesëmarrjen rinore dhe vullnetarizmin.

Thirrja për pjesëmarrje është e hapur për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme në Tetovë, të cilët kanë dëshirë të punojnë me vetveten dhe të kontribuojnë për shoqërinë.

20 nxënës të shkollave të mesme do të kenë mundësinë të vizitojnë këtë trajnim katërditor, i cili do të mbahet në datat 19-20 Shtator dhe 3-4 Tetor, ku do të mësojnë më shumë për vullnetarizmin dhe përfitimet nga vullnetarizmi, do të mësojnë si t`i zbulojnë problemet në komunitetin e tyre si dhe si të ndërmarrin iniciativa për zgjedhjen e të njejtave. Në trajnimet do të shfrytëzohen metoda joformale për të mësuar, të cilat përfshijnë loja, diskutime dhe interaksione të nxënësve.

Pas mbarimit të trajnimit, pjesëmarrësit, të ndarë në dy grupe, në periudhën prej 2 muajsh, do të zbatojnë iniciativa që synojnë zgjidhjen e problemeve shoqërore, të cilat do ti zbulojnë vetë gjatë kohës së trajnimit. Secilit grup do ti jepet mentor, i cili do të ketë për detyrë të jap përkrahje, ndihmë dhe këshilla gjatë procesit të implementimit të iniciativave.

Të gjithë nxënësit e interesuar, mund të paraqiten për pjesëmarrje në projekt, duke dërguar emrin, mbiemrin, vitet dhe në formë të shkurtër motivimin e tyre për pjesëmarrje në projekt në [email protected], me titull të e-mailit “Inkuadrohu, njif, vepro!”, më së vonti deri më 11.09.2015.