Повик за дисеминатори/ Thirrje për diseminatorë

site

Здружението „Студентска организација Излез“, во рамките на проектот „Млади информирани, млади активирани“,  објавува повик за вклучување на 8 младински работници од Скопје, Велес и Куманово во улога на дисеминатори/ информатори за потребите на проектот.

Оваа фаза од проектот предвидува информирање на 2880 средношколци од 12 средни училишта во град Скопје, општина Велес и Куманово за граѓанскиот сектор и начинот на вклучување во истиот преку 144 информативни сесии спроведени од 8 младински работници со искуство во граѓанскиот сектор.

Секој дисеминатор ќе има за задача да спроведе 18 информативни сесии во средни училишта во својот град, во периодот септември-октомври, со цел да ги информира средношколците за граѓанскиот сектор и начините на вклучување, како и да ги поттикне да се вклучат во истиот. За успешно спроведениот работен ангажман предвиден е паричен надоместок.

Сите кандидати потребно е да имаат искуство во граѓанскиот сектор, односно да се членови на граѓански организации најмалку една година,  да имаат едногодишно искуство во работа со млади и да се жители на Скопје, Велес или Куманово.

Заинтересираните можат да се пријават за вклучување во проектот со испраќање на својата кратка биографија и пополнета апликациска форма на [email protected] најдоцна до 21.08.2015. (23:59).

„Млади информирани, млади активирани!“ е партнерски проект на Студентската организација ИЗЛЕЗ, ЗГ Младите Можат – Скопје, Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА и Центар за меѓукултурен дијалог  – ЦИД. Проектот се спроведува во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го реализира Фондацијата Отворено Општество Македонија – ФООМ.

Проектот „Млади информирани, млади активирани“ има за цел да го зголеми/ подобри нивото на информираноста кај средношколците преку нивно вклучување во граѓански иницијативи.

Доколку имате потреба од дополнителни информации, обратете се кај Стефан Александар Јовановски, [email protected], 071 216 820 и/или кај Илија Станковски, [email protected], 078 204 814

 

Shoqata “Organizata Studentore Izlez”, në kuadër të projektit “Të rinj të informuar, të rinj aktiv!”, shpal konkurs për kyçjen e 8 punëtorëve rinor nga Shkupi, Velesi dhe Kumanovo në rolin e diseminatorëve/informatorëve për nevojat e projektit.

Kjo faze e projektit nënkupton informimin e 2880 nxënësve të shkollave të mesme nga 12 shkolla në qytetet e Shkupit, Velesit edhe Kumanovës për sektorin qytetar dhe mënyrat e pjesëmarrjes përmes të njejtit. 144 sesione informative të realizuara nga 8 punëtor rinor me përvoj në sektorin qytetar.

Secili disseminator do të ketë për detyrë të realizon 18 sesione informative në shkolla të mesme në qytetin e tij, në afatin kohor shtator-tetor, me qëllim ti informon të rinjtë për sektorin rinor dhe mënyrat për kyçje, si e dhe ti motivon të kyçen. Për realizim të suksesshëm të angazhmanit është paraparë kompenzim financiar.

Të gjithë kandidatët duhet të kenë përvojë në sektorin qytetar, ose të jenë anëtarë të organizatave qytetare më së paku një vit, të kenë përvojë njëvjeçare në punë me të rinj dhe të jenë qytetarë të Shkupit, Velesit ose Kumanovës.

Të interesuarit mund të lajmërohen për pjesëmarrje në project duke dërguar CV dhe formular për aplikim [email protected] më së voni deri më 21.08.2015. (23:59).

“Të rinjtë informuar, të rinj aktiv!” është projekt në partneritet mes Organizatës Studentore IZLEZ, Të Rinjtë Munden – Shkup, Asociacioni për Edukim Shëndetësor dhe Hulumtim HERA dhe Qendra për Dialog Ndërkulturor. Projekti zbatohet në kuadër të Proejtit të USAID-it për shoqëri qytetare që realizohet nga Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni.

Projekti “Të rinj të informuar, të rinj aktiv” ka për qëllim të përmirësojë nivelin e informimit tek nxënësit e shkollave të mesme përmes kyçjes së tyre në iniciativa qytetare.

Në qoftë se keni nevojë për më shumë informata, drejtohuni tek Stefan Aleksandar Jovanovski, [email protected], 071 216 820 ose Ilija Stankovski, [email protected], 078 2014 814.

FOOM USAID