Натпревар: Ослободи ја идејата! || Konkursi: Çliroje idenë!

11057386_10152916021823001_4476301629411320731_nПреку глава ти е од општествените проблеми? Мислиш дека е залудно што и да направиш? Си се обидел ли воопшто?! До кога стравот и несигурноста ќе ти ги потискаат идеите!? Ослободи ја идејата и да преземи акција!

Младите можат во рамките на проектот “Ден на младински активизам”, организира повик за учесници на натпреварот “ОСЛОБОДИ ЈА ИДЕЈАТА” Повикот е отворен за сите млади кои ќе детектираат проблем и ќе предложат идеја за иницијатива во една од следните области:

 

 

 

 • младински активизам;
 • образование;
 • животна средина;
 • човекови права.

Што треба да направиш?

 • состави тим од 3 до 5 млади лица на возраст од 16 до 22 години;
 • предложете креативно решение за иницијатива во однос на некоја од гореспоменатите области;

Како да се пријавиш?

Рокот за аплицирање е од  14.03 до 03.04 со пополнување на следнава пријава.

По истекувањето на рокот за пријавување, секој пријавен тим ќе добие свој ментор за консултации.

На 18ти април, на отворен настан секој тим ќе има свое излагање на кое ќе ја презентира својата идеја за иницијатива. Притоа, ќе се гласа за најдобрата идеја водејќи сметка за:

 • релевантност на идејата
 • иновативност на идејата
 • изводливост на идејата

Победничкиот  тим ќе добие награда

 • Седумдневно патување надвор од земјата за сите членови на тимот
 • Поддршка од Младите можат за имплементирање на понудената идеја

Корисни линкови:

 * Погледнете го видеото за организирање на brainstorming сесија

** Погледнете го видеото кое ќе ви помогне да детектирате проблем.

 

Ве молиме, доколку имате дополнителни прашања, слободно контактирајте не на: [email protected]poster 2Nuk i përballon dot problemet shoqërore? Mendon se është e kotë çfarë do që të bësh? A keni provuar ndonjëherë?! Deri kur frika dhe pasiguria do ti pengojë idetë!? Çliroje idenë dhe ndërmerr veprime!

“Të Rinjtë Munden” në kuadër të projektit “Dita e aktivitetit të të rinjve”, organizojnë thirrje për pjesëmarrje të konkursit “ÇLIROJE IDENË”. Thirrja është e hapur për të gjithë të rinjtë ku do të zbulojnë një problem dhe të propozojnë ideja për iniciativë në një nga këto fusha:

 

 

 

 

 

 • Aktiviteti i të rinjve;
 • Arsimimi;
 • Mjedisi jetësor;
 • Të drejtat e njeriut.

 Çfarë duhet të bëni?

 • mblidhni një ekip nga 3 deri në 5 të rinj prej moshës nga 16 deri 22 vjet;
 • ofroni një zgjidhje kreative për iniciativën në lidhje për ndonjë nga fushat e lartpërmendura;

 Si të aplikoni?

Afati për aplikim është prej 14.03 deri 03.04 për të plotësuar aplikimin.

Pas kalimit të afatit për aplikim, secili ekip i regjistruar do të ketë mentorin e tij për konsultime.

Më 18 prill, në shfaqje të hapur secili ekip do të ketë prezantimin e saj ku do të prezantojë idenë e iniciativës. Pas asaj, do të votohet për idenë më të mirë duke marrë parasysh :

 • rëndësinë e idesë
 • inovacionin e idesë
 • qëndrueshmërinë e idesë

Ekipi fitues do të fitojë shpërblim

 • Udhëtim shtatë ditor jashtë vendit për të gjithë anëtarët e ekipit.
 • Përkrahje prej “Të Rinjtë Munden” për implementimin e idesë fituese.

Vegëza të dobishme:

* Shiheni videon për organizim të brainstorming sesioneve

** Shiheni videon e cila do ju ndihmon të detektoni problem

 

Ju lutemi, për çdo pyetje që e keni, na shkruani në: [email protected]

 

Поддржано од ТА Игуана травел||Përkrahur nga TA Iguana travel

Iguana_Tours_1