Запри го насилството!

zapri go nasilstvoto„Запри го насилството!“ беше проект имплементиран под програмата „Млади во акција“. Тренингот беше организиран од страна на „ASSCVJ“. Младите можат, беше еден од организациите кои земаа учество во проектот. Проектот се состоеше од осумдневен тренинг на теми како што се комуникации, медиуми, насилство врз жената, како и трговија со луѓе и се одржа во Петросани, Романиа во периодот помеѓу 4 и 14 март, 2010 година.

Крајна цел на транингот беше поддршка на кампањата за подигнување на свеста на Европско ниво. Покрај тоа, проектот имаше за цел да ги информира учесниците за интернационалните правни инструменти за борба на овој вид на организиран криминал, да им понуди методи и информации и да развие вештини кај младите за креирање на кампањи за информирање и подигнување на свеста и да им понуди можност за споделување идеи и креирање на сопствени инструменти кои ќе ги користат во својата заедница.

Како да го сопреме насилството? V-day во соработка со Младите можат нуди решение…

Насилство, колку често мислиме за него? Дали е толку многу навлезено во нашите глави што автоматски го игнорираме?

Многумина од нас се жртви на насилството но ние сме или несвесни за тоа или избираме да не направи ништо….бидејќи нас не не засега, нели?

НЕ! Нас не засега! Бидејќи еден ден ти можеш да бидеш следната жртва и дури тогаш ќе почнеш да цениш кога некој ќе ти помогне.

Со ова на ум, V-day во соработка со Младите можат во февруари 2011, организираше работилница која ја подигна свеста кај младите луѓе за тоа што претставува насилството и како да научат да се заштит себеси од насилство, како да препознаат насилство и што да прават во случај на насилство.