Илија Станковски
Член на Управен одбор
Иван Јованов
Член на Управен одбор

 

Горјан Слаковски
Извршен директор
Мила Басаровска
Координатор за комуникации и вмрежување
Дарко Николовски
Координатор за ПР и логистика
Никола Ивановски
Координатор за членство